آشنایی با ما

قوانین و مقررات
موافقت نامه زمان کاهش سطح کیفیت شرکت آوا اروند(وبوتل):
خدمات ارائه شده به مشترکین شرکت انتقال داده های آوا اروند(وبوتل)مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی،مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده ها می شود.

پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات شرکت آوا اروند(وبوتل) بر اساس مصوبه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پرسرعت در کل کشور
شرح پارامتر مقدار تعهد آوا اروند(وبوتل)
مقدار حداکثر مجاز (PLR) بر اساس توافق نامه سطح خدمات - پارامتر a 3%
مقدار حداکثر تاخیر مجاز (Latency) بر اساس توافق نامه سطح خدمات - پارامتر b 150 میلی ثانیه
مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم - پارامتر c 0.125
میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR) 72 ساعت

میزان تلفات بسته ها (Packet Loss Ratio(PLR:
به میانگین گم شدن و یا از دست رفتن بسته های IP در طول شبکه خدمت دهنده اطلاق میشود و به روش ارسال بسته های ICMP به اندازه ۱۰۰ بایت و به تعداد ۱۰۰۰ عدد از پورت دسترسی خدمت گیرنده تا نقطه نهایی داخل شبکه خدمت دهنده و بر اساس میانگین نمونه برداری های متوالی Ping Test در طول یک ساعت و یا بر اساس سایر روش های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد محاسبه میشود.

تاخیر (Latency):
متوسط زمانی که طول میکشد تا یک بسته IP در شبکه خدمت دهنده از پورت دسترسی خدمت گیرنده تا نقطه نهایی شبکه خدمت دهنده برسد.این پارامتر بر اساس میانگین نمونه برداری در دوره زمانی و یا بر اساس سایر روش های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد محاسبه می شود.

پهنای باند تضمین شده (Committed information Rate(CIR:
به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت گیرنده در دوره زمانی اطلاق می شود که همان ضریب اشتراک یک به هشت است.

میانگین زمان بازیابی یا تعمیر(Mean Time To RestoreRepair(MTTR :
به میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت بر اساس توافق بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده اطلاق می شود. مواردی که مشمول جریمه نمی شوند:
  • قطعی ناشی از قوه قاهره(فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی.در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمیباشد.
  • قطعی هایی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمت گیرنده باشد.
  • قطعی هایی که در زمان Down Time باشد.
  • قطعی هایی که بنا به درخواست خدمت گیرنده باشد(مانند جابجایی،آزمایش شبکه داخلی و ...)
  • قطعی هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد SLA باشد.
  • قطعی های ناشی از عدم پرداخت صورت حساب
  • قطعی های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذی صلاح که در این حالت زمان قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی باشد.

نکات قابل توجه:
لازم به ذکر است حسب ضوابط سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی،درخواست هایی قابل پیگیری میباشد که مشکل از طریق تماس با مراکز تماس و یا تکمیل فرم در سایت 3120.ir به شرکت آوا اروند(وبوتل) گزارش داده شده باشد.
بر اساس مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم و مقررات ،محاسبه توافق نامه سطح خدمات، یک ماه شمسی با فرض هر ماه ۳۰ روز است.
'logo-samandehi'